Úvodem

Milí přátelé,
právě se nacházíte na stránkách sboru Dobrá zpráva, Praha – Štěrboholy.

Jsme křesťané, obyčejní lidé s neobyčejným svědectvím o živém Bohu, který je stvořitelem nebe i země. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3/16)

A právě o tuto nevšední zkušenost se s vámi toužíme podělit.

Bohoslužby

jste srdečně zváni, ať věříte či nikoli.
Čeká vás moderní křesťanská muzika,
Slovo z Bible, příhody ze života,
dětská besídka, přátelské prostředí
a občerstvení.

  Čítač návštěv

  Dnes0
  Včera7
  Měsíčně53
  Celkem8414
  • Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
  • Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
  • Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
  • Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.
   To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.
  • Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
  • Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
  • Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
  • Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
   Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
  • Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
  • Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
  • Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.

  • Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
  • Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
  • Střež svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
   Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
  • Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
  • Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.
  • Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
  • Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
  • Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
  • Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
  • Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
   Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
  • Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.
  • Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
  • V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
  • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
  • Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat
  • Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.
  • Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
  • Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
   Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
  • Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
  • Mat. 6/25

  Dotaz?

  Dotaz?Chcete se zeptat na cokoli týkající se Bible a křesťanství 

  Překladač

  Bulgarian English French German Russian Slovak Spanish